Проект: BG16RFOP002-2.077-0856-C01

„КейБи груп“ ООД изпълнява одобрен за финансиране проект: BG16RFOP002-2.077-0856-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. /Supporting medium-sized enterprises to overcome the economic impact of the COVID-19 pandemic/ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие.

Общата му стойност е 150 000,00лв. при 100% размер на договорената безвъзмездната финансова помощ в размер на 150 000,00лв., от които 127 500,00лв. европейско съфинансиране и 22 500,00лв. национално съфинансиране.

Началната дата на проекта е 25.01.2021г, а крайният срок 25.04.2021г.

Основните цели и планирани резултати са: осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 в „КейБи груп“ ООД, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия и продължаване на дейността поне 3 месеца след приключване на проекта.

При изпълнението на проекта се спазват хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и за устойчиво развитие.